Inhoudsopgave
besparen-mengen-roeren
mengen en roeren
Wees voorzichtig met chemische stoffen. Lees!

Zeep en reinigingsmiddelen

dek-schrobben

Industriële recepten van vloeibare zeep tot kwastenreiniger

Voor het schoonmaken van alle voorwerpen, waarmee we in het dagelijkse leven in aanraking komen, wordt een ontzaglijk groot aantal preparaten in de handel gebracht, gedeeltelijk onder zeer fraaie fantasienamen, die echter allemaal zeep, alkaliën of oplosmiddelen bevatten. In de meeste gevallen is zeep in een of andere vorm het hoofdbestanddeel, in enkele gevallen zijn het de nieuw ontdekte zouten, die zeer ernstige eigenschappen hebben. Oplosmiddelen worden voor huishoudelijke doeleinden slechts zelden toegepast, bijna alleen als vlekkenwater. De hieronder vermelde zeeprecepten zijn puur industriële recepten.

Vloeibare zeep

Men kan uitgaan van een mengsel van een derde deel cocosvet en twee derde deel sojaboonenolie, Men verzeept bijvoorbeeld:
Sojabonenolie 10,75 dl
Cocosvet 5 dl
Kaliloog van 50° Bé 7,87 dl
De gevormde zeep wordt in 77 dl water opgelost, waaraan met 0,5 dl potas toegevoegd heeft.
Een andere zeep kan men maken van:
Cocosvet 10,75 dl
Ricinusolie 5 dl
Kaliloog van 50° Bé 7,48 dl
De zeep wordt in 76 dl water opgelost, waaraan met 0,5 dl potas toegevoegd heeft.
 of:
Cocosvet 8,5 dl
Oliezuur 5 dl
Kaliloog van 50° Bé 7,3 dl
Na verzeping lost men de zeep in 77 dl water en 0,5 dl potas op.

Bij deze soort verzeping zie je, dat na het mengen van de verschillende bestanddelen de temperatuur slechts zeer langzaam stijgt.

HEBBEN!
Bij de lage temperatuur verloopt de verzeping zeer langzaam en er komt dus weinig warmte vrij. Naarmate de temperatuur stijgt verloopt het verzepingsproces sneller en hierdoor komt weer meer warmte vrij. Men ziet dan dat wanneer de temperatuur van ongeveer 65℃ bereikt is, de temperatuur zeer snel tot ongeveer 85℃ stijgt. Bij deze temperatuur wordt nu het grootste deel van het vet verzeept en de hoeveelheid warmte, die vrij komt, wordt van nu af aan weer minder, daar niet zo veel onverzeept vet meer aanwezig is. De temperatuur stijgt nu nog langzaam tot 94 à 96℃, waarna de ketelinhoud begint af te koelen. Bij dit punt mogen slechts nog sporen onverzeept vet aanwezig zijn. Is er nog te veel vrij vet in de zeep, dan moet dit door krachtig roeren tot verzeping gebracht worden.

In het begin is de massa in de ketel zeer dik, wordt dan meer dunvloeibaar en bij het verder verzepen wordt de massa dan weer dik. Op dit punt zet men het roerwerk gedurende enige minuten stil en men onderzoekt de zeep op vrij vet en vrije loog. De zeep moet op dit punt op de tong een scherpe bijtende smaak hebben. In het laboratorium kan men de onderzoeking natuurlijk precies uit laten voeren. Een kleine hoeveelheid zeep wordt in water opgelost.
De oplossing moet geheel helder zijn; een troebele oplossing duidt op onverzeept gebleven vet. Indien men te weinig loog gebruikt heeft, vindt men in dit geval geen loog meer en men moet het ontbrekende als loog van 30° Bé nog toevoegen. Door roeren wordt de verzeping dan beeindigd. Dit kan voorkomen wanneer de kaliloog door te lang staan uit de lucht koolzuur opgenomen heeft en dus gedeeltelijk uit potas, kaliumcarbonaat, bestaat.

Tenslotte moet de zeep een kleine overmaat van loog bevatten.

Wanneer de overmaat loog te groot is, moet het teveel geneutraliseerd worden. Hiertoe voegt men aan de zeep de berekende hoeveelheid cocosvet of beter nog oliezuur toe. Na ongeveer 15 minuten roeren neemt men weer een proefje en kijkt of de zeep nu goed is.

Een op deze wijze gekookte zeep bevat ongeveer 65% vetzuur. Door met de drievoudige hoeveelheid zacht water te verdunnen verkrijgt men een vloeibare zeep met ongeveer 16% vetzuur. Bij een goed gekookte grondzeep is deze vloeibare zeep dan practisch neutraal. Daar ook de kleinste hoeveelheid onverzeept vet in een vloeibare zeep zeer onaangenaam is, verzeept men dikwijls met een overmaat loog, verdunt de zeep en neutraliseert nu de te sterk alkalische vloeibare zeep met zure Turksch-roodolie. Hiermede verloopt de neutralisatie ogenblikkelijk en volledig.

Een vloeibare zeep met minder vetzuur kan men maken door de zeep met suikeroplossing te verdunnen.

Men verzeept bijvoorbeeld:
Palmolie 80 dl
Zonnebloemolie 50 dl
Kaliloog van 50° Bé 52 dl
De zeep wordt genautraliseerd en gemengd met een oplossing van:
Suiker 200 dl
Potas 10 dl
Kaliumchloride 10 dl
Water 1000 dl
lavendelolie
natuurlijke zeep met lavendel

Vloeibare shampoo's

Colophonium WW 1,2 dl
Cocosvet 2,5 dl
Glycerine 16,2 dl
Olijfolie 13,0 dl
Kaliloog van 38° Bé 9,6 dl
Water 57,5 dl

Teerzeep

Een teerzeep verkrijgt men door aan de vloeibare zeep een teeroplossing toe te voegen. De oplossing bestaat uit:
Houtteer 250 dl
Natriumbicarbonaat 15 dl
Water 1000 dl

Het mengsel laat men enige dagen op een warme plaats staan en wordt dan gefiltreerd.
De zeep wordt met een in water oplosbare bruine aniline kleurstof bruin gekleurd.

wrights-koolteerzeep
afb. Wrights koolteer Soap toen die nog koolteer bevatte

Fabricatie

De fabricatie van deze shampoo's, waarvoor men natuurlijk vele andere vetcombinaties gebruiken kan, geschiedt het beste in een geëmailleerde ketel die dubbelwandig is en met stoom van enige atmosferen verwarmd kan worden. De vetten worden eerst gesmolten en op 70-80℃ verwarmd en dan met de kaliloog van 38gr Bé verzeept. Na volledige verzeping wordt het gehalte aan vrije loog op 0,05 tot 0,15% Na20 gebracht.

Hierna wordt de zeep met condenswater of gedistilleerd water verdund, de glycerine wordt toegevoegd en men laat afkoelen.

Tenslotte voegt men het parfum en eventueel medicamenten toe en doet de zeep in hoge reservoirs waarin de verontreinigingen kunnen bezinken. De heldere zeepoplossing wordt dan na enige tijd afgetapt. Het klaren van de zeep moet bij zo laag mogelijke temperatuur plaats vinden om te voorkomen dat de zeep later bij koud weer troebel wordt. In het algemeen verkrijgt men, door met een ½- tot 1-pcts potasoplossing te verdunnen, zepen, die gemakkelijk helder worden.

Kleurstoffen

Terwijl men vroeger voor het kleuren van zeep, emulsies en dergelijke producten op kleurstoffen aangewezen was, die het plantenrijk en het dierenrijk ons leveren, worden tegenwoordig kunstmatige kleurstoffen te kust en te keur gemaakt. Deze hebben het voordeel steeds volkomen gelijkmatig geleverd te worden, zoodat men steeds precies weet hoeveel men toe moet voegen om een bepaalde tint te krijgen.

Het kleuren van zeep heeft op de kwaliteit natuurlijk in het geheel geen invloed. Dergelijke artikelen zijn echter veel gemakkelijker te verkopen wanneer ze een voor het oog aangenaam uiterlijk hebben. Zepen, die voor de industrie bestemd zijn, laat men gewoonlijk ongekleurd.

Hier en daar gebruikt men tegenwoordig voor groen nog het chlorophyl, dat in drie soorten in de handel komt, namelijk oplosbaar in water, in spiritus en in olie. Chlorophyl is echter zeer slecht lichtecht en de kleurstof is in verhouding tot de anilinekleurstoffen, die het kunnen vervangen, veel te duur. Ook voor rood en geel gebruikt men in enkele gevallen natuurlijke kleurstoffen, bv.: carmijn, kermes, curcuma en alkannine.

shampoo-maken
kleuren van shampoo
met natuurlijke ingrediënten
Voor enige soorten zeep wordt voor het kleuren nog pigment gebruikt, dus onoplosbare verfstof. Deze moeten natuurlijk ook onder invloed van alkali niet verkleuren. Het zijn dan ultramarijnblauw, vermiljoen en ijzeroxyderood.

De vaste bijna watervrije zepen kan men kleuren met kleurstoffen, die in water of in olie oplosbaar zijn, de vloeibare zeepen kleurt men steeds met in water oplosbare kleurstoffen. De hoeveelheid, die men nodig heeft, is gewoonlijk zeer klein. Men mag niet vergeten dat de kleurstof in de zeep gewoon opgelost is en niet, zooals bij het verven van weefsels geschiedt, chemisch gebonden wordt. Zeep met te veel kleurstof zal dus afgeven.

De volgende kleurstoffen worden gebruikt: rhodanine, cyaninegroen, metanilgeel, alizarineblauw , Bismarckmetanilgeel, alizarineblauw , Bismarckbruin, fluoresceïne, violamine, zuur violet, enz. Nu zijn de kleuren, afhankelijk van de fabriek die de kleurstoffen maakt, steeds iets verschillend. In het algemeen bestelt men de kleurstof onder opgave van de gewenste tint en precies het doel waarvoor de kleurstof gebruikt moet worden. Hierdoor alleen is het mogelijk steeds de juiste soort te krijgen. De kleurstoffabrikanten weten precies voor welke doeleinden een bepaalde soort kleurstof geschikt is.

laat oude kennis niet verloren-gaan

Vloeibare handwaszeep

Voor het wassen van zeer vuile handen maakt men zepen, waaraan oplosmiddelen voor vet toegevoegd worden. Deze soort zeepen worden bijvoorbeeld in garages en fabrieken zeer graag gebruikt. Die met pine-oil zijn bovendien ontsmettend. Gewoonlijk gaat men uit van een zuivere cocoszeep, soms gemengd met een andere zeep van plantaardige olie, en verdunt met zoveel water als met de prijs overeenkomt. Wanneer vloeibare zeep sterk met water verdund wordt, moet men spiritus, suiker of glycerine toevoegen om het vriespunt te verlagen, daar de zeep anders in de winter niet getransporteerd kan worden. Bovendien blijft de zeep met deze toevoegingen beter in oplossing en de zeep blijft dus helder.


laat oude kennis niet verloren-gaan

Formules voor zeep en reinigers uit de goede oude tijd:

Pine-oil zeep
(dennenoliezeep)

Cocosvet 160 dl
Kaliumhydroxyde (89%) 46 dl
Pine-oil 40 dl
Water 754 dl
Het cocosvet wordt op 80-85℃ verwarmd. Het kaliumhydroxyde wordt in zoveel water opgelost, dat men een 20-pcts kaliloog verkregen heeft. De helft van de loog voegt men nu onder roeren bij het verwarmde vet.
Zodra de loog zich goed met het vet verbonden heeft voegt men de rest van de loog en langzamerhand ook de rest van het water toe.De zeep wordt minstens 2 tot 3 uur onder goed roeren op 80 tot 85℃ gehouden.
De oplossing wordt tenslotte goed afgekoeld en koud gefiltreerd. Hierna wordt de pine-oil onder roeren langzaam met de zeepoplossing gemengd.
vintage-zeep-attributen
Vintage zeepattributen

Vloeibare huishoudzeep
met dennenolie

Oliezuur (zuurgetal 194) 61,6 dl
Colophonium (zuurgetal 165) 61,6 dl
Natriumhydroxyde 85% 18,7 dl
Pine-oil 133,0 dl
Trinatriumfosfaat 26,7 dl
Water 700,8 dl
Het oliezuur en het colophonium worden samengesmolten en tot 80℃ verwarmd. Het natriumhydroxyde wordt in zoveel water opgelost, dat een 20-pcts natronloog verkregen wordt en men voegt de helft van de loog bij het vetzuurharsmengsel. De rest van het water, waarin men het trinatriumfosfaat opgelost heeft, wordt aan de zeepemulsie toegevoegd, alles onder goed roeren. De temperatuur laat men nu tot 60℃ dalen en voegt onder sterk roeren de rest van de loog toe. Men roert nog 15 minuten door. Nadat alles volledig verzeept is, voegt men de pine-oil toe en roert nog enige minuten goed door.

Deze vloeibare zeep is betrekkelijk donker van kleur, afhankelijk van de kwaliteit van het vetzuur en van de hars, is echter uiterst geschikt voor het reinigen van linoleum, rubbervloeren, terrazzo- en geschilderde vloeren.

De zeep verwijdert zeer gemakkelijk vette resten, neemt onaangename geuren weg en tast verf en ander materiaal niet aan. De zeep is zeer goedkoop te fabriceren en is in het gebruik ook goedkoop. Men mengt ongeveer 100 tot 150 g op een emmer heet water.

Zeeppoeder
met dennenolie

Oliezuur (zuurgetal 195) 50 dl
Colophonium (verz.get. 165) 50 dl
Natriumhydroxyde
 (100-pcts) 13,3 dl
Pine-oil 100 dl
Soda (58-pcts) 737 dl
Water 4,7 dl
Het oliezuur en het colophonium worden samengesmolten en op 80℃ verwarmd. Het natriumhydroxyde wordt in het water opgelost. Bij 60℃ verzeept men nu het zuurmengsel met de loog. Na het toevoegen van de gehele hoeveelheid loog roert men voorzichtig tot alles verzeept is. Hierna lost men de zeep in de pine-oil op door de pine-oil bij de zeep te voegen en mengt dan de soda met de zeep in een mengapparaat.

Dit zeeppoeder is buitengewoon geschikt voor het schoonmaken van vuile vette vloeren, zooals in garages en fabrieken vaak het geval is. Vooral vloeren van beton worden hiermee zeer schoon. Bovendien is de reuk van de pine-oil, die blijft hangen, niet onaangenaam. Minder aangename luchtjes worden door de geur van de pine-oil overdekt. Bovendien maakt dit zeeppoeder de vloer niet glad.

Het poeder kan op de vloer gestrooid worden. Hierna wordt deze met een gieter of een waterslang nat gemaakt en dan met een bezem geschrobd of men lost het poeder in warm water op.

Huishoudzeep

Manilla-cocosvet 50 dl
Stearinezuur 450 dl
Vast natriumhydroxide 75 dl
De vetten worden gesmolten en de vaste loog wordt in water opgelost tot een oplossing met een s.g. van 1,116 verkregen is. De loog wordt nu langzaam bij het gesmolten vet gevoegd en de gehele massa wordt tot koken gebracht. Naarmate de loog door het vet opgenomen wordt, voegt men de loog langzamerhand toe tot al het vet verzeept is.
De zeep wordt dan met vast keukenzout uitgezouten, opnieuw gekookt en tot stukken geperst. Wanneer de zeep te hard is moet men iets meer cocosvet gebruiken. De zeep bevat tenslotte ongeveer 30 % water.

Geconcentreerde vloeibare zeep voor het wassen van zijde

Water 55 dl
Kaliumhydroxyde 5 dl
Glycol 20 dl
Oliezuur 20 dl
Het kaliumhydroxyde wordt in het water opgelost en met het glycol gemengd. De oplossing verhit men tot koken en voegt voorzichtig het oliezuur toe. Men neutraliseert de zeep tot ze op phenolphtaleïne juist neutraal reageert.
laat oude kennis niet verloren-gaan

Zadelzeep

Bijenwas 500 dl
Kaliumhydroxyde 80 dl
Water 800 dl
Deze worden gedurende 5 minuten samen gekookt tot de was verzeept is. Hiernaast lost men 160 dl Castiliaansche zeep in 800 dl heet water op en mengt de beide zeepoplossingen onder goed roeren. Ten slotte voegt men nog 1200 dl terpentijnolie toe.

Ricinusoliezeep

Kaliumhydroxyde 80% 25 dl
Spiritus 96% 25 dl
Ricinusolie 100 dl
Men verwarmt de spiritus op een waterbad en lost hierin het vaste kaliumhydroxyde op. Hierbij voegt men de ricinusolie en roert goed door.

Men verkrijgt een ondoorschijnende gelei, die bij het staan op een warme plaats geheel doorschijnend wordt.

Met behulp van deze zeep kan men een uitstekende eresolzeepoplossing maken door aan de bovengenoemde hoeveelheid 142 dl cresol toe te voegen en dan zoveel water, dat het gehele kwantum 300 dl weegt.

Handwasmiddel

Een zeep, die zonder water gebruikt wordt, kan bestaan uit:
Agar-agar 2 dl
Psyllium 3 dl
Glycerine 50 dl
Gecalcineerde soda 50 dl
Zachte zeep 50 dl
Ammoniak 25 dl
Eau de Javelle 5 dl
Water 815 dl

Zeeppoeder

Harszeep 5 dl
Oliezuur-zeep 5 dl
Pine-oil 10 dl
Gecalcineerde soda 75 dl
Water 5 dl

De zeep wordt in het water en de pine-olie opgelost. De fijne gecalcineerde soda wordt nu onder voortdurend omroeren aan de zeepoplossing toegevoegd. Tenslotte wrijft men de gehele massa door een zeef.

Dit zeeppoeder wordt speciaal gebruikt voor het schoonmaken van graniet, marmer, tegels en beton, daar het poeder alle vetten gemakkelijk oplost.

Puimsteenzeep voor handwerkslieden

Stearinezuur 100 dl
Natronloog van 32 Bé 54 dl
Gecalcineerde soda 10 dl
Water 836 dl
en zoveel puimsteen als opgenomen wordt.
 of:
Water 2000 dl
Harde zeep 650 dl
Glycerine 70 dl
Borax 180 dl
Gecalcineerde soda 10 dl
Gecalcineerde soda 90 dl
Puimsteenpoeder 1000 dl
Safrol enige tiende procenten
puimsteenzeep
De zeep wordt in twee derde van het water opgelost, de andere bestanddelen in de rest van het water. De beide oplossingen worden dan gemengd. Zodra de massa dik begint te worden voegt men het puimsteenpoeder toe.

Door meer water te nemen kan men de pasta zachter maken. Later kan men geen water meer toevoegen.

Met enige procenten methylhexaline verkrijgt men een zeep, die zelfs de allervuilste handen in zeer korte tijd schoonmaakt. De reuk is echter niet zeer aangenaam.

laat oude kennis niet verloren-gaan

Zeep voor chemische reiniging

Oliezuur (gedestilleerd) 10 dl
20-pcts kaliloog in spiritus 10 dl
Tetrachloorkoolstof 50 dl
Men neutraliseert het oliezuur met de alcoholische kaliumhydroxydeoplossing en mengt de zeep met tetrachloorkoolstof. Deze zeepoplossing wordt gebruikt voor het verwijderen van vlekken. Het behandelde kledingstuk moet hierna met benzine of tetrachloorkoolstof nagewassen worden.

Een niet alkalische zeep voor hetzelfde doel, dus voor zeer gevoelige stoffen, krijgt men door 130 delen diglycololeaat op te lossen in 28 dl tetraline en 30 dl nafta.

Veegpoeder [2]

Zand 10 dl
Zaagmeel 3.5 dl
Zout 1.5 dl
Paraffine-olie 1 dl
De stoffen worden zorgvuldig gemengd.
 of:
Zand 35 dl
Zaagmeel 40 dl
Paraffine-olie 15 dl
Water (eventueel gekleurd) 10 dl
In plaats van zand kan men ook andere gemalen scherpe stoffen nemen. De olie kan men als emulsie toevoegen, terwijl men ook ontsmettende stoffen toe kan voegen. Soms voegt men naftaline toe, terwijl de onaangename reuk van smeerolie met toegevoegde eucalyptusolie of sassefrasolie overdekt wordt.

Zeep voor het reinigen
van vloerkleeden

Oliezuur 28 dl
Butylglycolether 5 dl
Ethyleendichloride 13 dl
Triaethanolamine 15 dl
Water 125 dl
Isopropylalcohol 14 dl
Men lost het oliezuur in ethyleendichloride en butylglycolether op, het triaethanolamine wordt in het water opgelost. De beide oplossingen worden dan gemengd. Men roert goed door en voegt dan zooveel isopropylalcohol toe tot het mengsel geheel helder wordt. De emulsie, die ontstaat wanneer men deze zeepoplossing met een gelijk volume water mengt, is een zeer goed reinigingsmiddel voor dekens en kleden.

Een tweede preparaat voor hetzelfde doel bestaat uit:
Diglicololeaat 44 dl
Butylglycolether 5 dl
Ethyleendichloride 12 dl
Spiritus 15 dl
Oliezuur 11 dl
Ammoniak 11 dl
Water 45 dl

Oplosmiddel voor de
chemische wasserij

Glycololeaat 2 dl
Tetrachloorkoolstof 60 dl
Benzine 18 dl
Petroleumdestillaat 20 dl

Reinigingscrême

Recept no. 1.
Ammoniumoleaat 2 dl
Ammoniak 2 dl
Ether 1 dl
Benzine 5 dl
Chloroform 1 dl
De ammoniak en de zeep worden eerst gemengd. Aan de oplossing voegt men eerst ether, dan de benzine en tenslotte de chloroform toe, alles goed schudden.

Recept no. 1.
Cocoszeep 5 dl
Ammoniak 8 dl
20-pcts potas oplossing 4 dl
Water 13 dl
De zeep wordt in 10 dl water opgelost. Hierna voegt men de ammoniak en de potasoplossing toe en de rest van het water.

Deze zeepcrême mengt men nu met zoveel benzine als nodig is om de vetvlekken uit kledingstukken te verwijderen.

Reinigingsoplossing

Ammoniakspiritus 20 dl
Ether 50 dl
Benzine 150 dl
Lavendelolie 5 dl
Zeephouttinctuur 225 dl
Spiritus 500 dl
Scotlands-Soap-Vintage
Vintage Scotland's Soap
poster by Jean de Paleologue 1893

Antiseptisch reinigingsmiddel

Triaethanolaminestearaat 5 dl
Gezuiverde petroleum 16 dl
Carbolzuur 1 dl
Kokend water 45 dl
Het stearaat wordt door verwarmen in de petroleum opgelost. Aan de oplossing voegt men onder heftig roeren het kokende water toe en tenslotte het carbolzuur.
laat oude kennis niet verloren-gaan

Nitro-reinigingsmiddel
voor geweerlopen

Amylacetaat 4 dl
Benzol 4 dl
Zuivere smeerolie 8 dl
Men trekt poetskatoen of werk, dat met deze oplossing bevochtigd is, zo lang door de geweerloop tot het katoen geheel schoon blijft. Er blijft een dun laagje olie in de loop achter.

Vloeistof voor droogreinigen

Butylglycolether 1 dl
Diglycololeaat 1 dl
Water 1 dl
Isopropylalcohol 10 dl
Tetrachloorkoolstof 14 dl
lifebuoy-desinfecting-soap

Oplosmiddel onbrandbaar
v.chemisch reinigen

Nafta, kpt. 90-150℃ 40 dl
Tetrachloorkoolstof 60 dl
 of:
Zuiver trichloorethyleen 800 dl

Reinigingsmiddelen
in het huishouden

Zeep in poeder 2 dl
Gecalcineerde soda 3 dl
Trinatriumfosfaat 40 dl
Kwartsmeel 55 dl

Oplosmiddel voor
verstopte pijpen

Kaliumhydroxyde (droog gemalen) 99 dl
Aluminiumpoeder 1 dl

Eau de Javelle
(bleekwater)

Bleekpoeder 20 dl
Gecalcineerde soda 20 dl
Water 400 dl

Bij het mengen goed roeren. Een nacht laten bezinken, de volgende dag de heldere vloeistof afhevelen.

laat oude kennis niet verloren-gaan

Zuur voor de wasserij

Oxaalzuur (gif) 3 dl
Water 24 dl

Het mengsel wordt verwarmd tot het zuur geheel opgelost is. Hierna voegt men toe:
Azijnzuur (56%) 8½ dl

Op 100 kg was voegt men bij het spoelwater ½ l van dit zuur, waardoor het neerslaan van onoplosbare kalk op de was vermeden wordt.

Wasblauw

Ultramarijnblauw 35 dl
Anilineblauw in water oplosbaar 1 dl
Gecalcineerde soda 10 dl
Gecalcineerde soda 30 dl
Stroop 7 dl

Deze bestanddelen worden met weinig water tot een stijve pasta gemengd, in vormen geperst en gedroogd (kogeltjes blauw)

Wasblauw (vloeibaar)

Berlijns blauw 1 dl
Gedestilleerd water 32 dl
Oxaalzuur (gif) ¼ dl

Reinigingsmiddel
voor vensterruiten [1]

Harde zeep 2 dl
Water 5 dl
Krijtwit 7 dl
Tripelpoeder 2 dl
Petroleumdestillaat 5 dl

De zeep wordt in het hete water opgelost, hierna voegt men de petroleum toe, schudt goed door en mengt de emulsie met de vaste stoffen. Door toevoegen van meer water en petroleum kan de massa meer vloeibaar gemaakt worden.

Reinigingsmiddel
voor vensterruiten [2]

Zeephoutpoeder 1, 5 dl
Zwavelzuur 66° Bé 10
dl
Kopersulfaat 0, 02 dl
Water 90
dl
Het zeephout wordt met water uitgekookt en gefiltreerd. Het afgekoelde filtraat wordt met het zwavelzuur gemengd, het kopersulfaat toegevoegd en dan wordt met water tot ongeveer 100 dl verdund. Met behulp van tripel kan men een pasta maken.

Reinigingsmiddel voor behangsel

Tarwestijfsel 35 dl
Verzadigde keukenzoutopl. 65 dl

De beide stoffen worden gemengd en dan op een waterbad zolang verwarmd tot zich een taaie gummiachtige massa gevormd heeft. Wanneer men ook vettig vuil verwijderen wil, voegt men tegen het eind van de bereiding iets petroleum toe.

Met de massa kan men gladde wanden schoonmaken, daar de massa het vuil als een soort vlakgom wegneemt.

Kwastenreinigingsmiddel

Eerst lost men 1 l oliezuur in 2 l petroleum op. Hiernaast mengt men ¼ l sterke ammoniak met ¼ l spiritus en giet dan de ammoniakoplossing langzaam bij de oliezuur-oplossing. De hard geworden kwasten laat men een nacht in dit mengsel staan en wast ze dan met warm water uit.

Reinigingsmiddel voor rubbervloeren

Oliezuur 8 dl
Triaethanolamine 3 dl
Water 30 dl
Spindelolie 40 dl
Het triaethanolamine wordt in het water opgelost en het zuur toegevoegd. Dan verwarmen tot men een gelijkmatige zeepoplossing verkregen heeft. Nu wordt de spindelolie langzaam toegevoegd en geroerd tot de emulsie homogeen is.

Veegpoeder [2]

Zeezand 40 dl
Leemhoudend zand 25 dl
Silicagel 10 dl
Fijn houtmeel (zacht) 20 dl
Gemalen steenzout 10 dl
Chloorcalcium 7 dl
Lysol 3 dl
Glycerine 2 dl
laat oude kennis niet verloren-gaan

Reinigingsmiddel voor gevels

Trinatriumfosfaat 75 dl
Natriummetafosfaat 20 dl
Turksch-roodolie 3 dl
Natrium-hydroxyde 2 dl
Men lost zoveel van het poeder in het water op, tot de muren gemakkelijk schoongespoten kunnen worden.
gevel-reinigen

Garagezeep

Cocosvet 100 dl
Natronloog 38° Bé 50 dl
Puimsteenpoeder 10 dl
Methylhexaline 6 dl

Vlekkenwater

15-pcts vloeibare zeep 40 dl
Benzine 10 dl
Turksch-roodolie 15 dl
Hexaline 10 dl
Methylglycol 10 dl
Spiritus 15 dl

Reinigingsmiddel voor auto en meubels

Oliezuur 4 dl
Natriumhydroxyde 1 dl
Carnaubawas 10 dl
Pine-oil 15 dl
Water 70 dl
Het oliezuur wordt eerst met weinig water en de loog verzeept, hierna voegt men bij 90° C de carnaubawas toe met de pine-olie. Tenslotte verdunt men onder goed roeren met de rest van het warme water.

Bleeksoda

Tylose sap 25 2 dl
Water 48 dl
Water 50 dl
Natronwaterglas 39° Bé 15 dl
Gecalcineerde soda 200 dl
De methylcellulose wordt in de eerste hoeveelheid water opgelost door het met het kokende water te overgieten en een nacht te laten staan. Deze oplossing wordt dan met de tweede hoeveelheid water gemengd, het waterglas toegevoegd en nu voegt men in de tijd van 10 minuten langzamerhand de soda toe. Men verkrijgt een nat zout, dat men nog een dag in een dunne laag op den vloer onder herhaaldelijk omscheppen laat liggen. Hierna wordt het gemalen.

De was wordt met een oplossing van dit zout ingeweekt, waarbij reeds een groot deel van het vuil verwijderd wordt.

Reinigingsmiddel voor vaatwerk

Natriummetafosfaat 40 dl
Trinatriumfosfaat 15 dl
Natriummetasilicaat 40 dl
Natriumhydroxyde 5 dl
Het middel wordt in hoeveelheden van 10 tot 30 g per l aan het afwaswater voor vaatwerk toegevoegd. Het is vooral geschikt voor het gebruik in de hotel-vatenafwasmachines.
huisvrouw-afwas-1940

Zeeppoeder

Zuivere zeep 20 dl
Sulfietloogpoeder 40 dl
Gecalcineerde soda 40 dl

Zelfblekend zeeppoeder

Zuivere zeep 24 dl
Natronwaterglas 8 dl
Soda 27 dl
Water 30 dl
Natriumperboraat 10 dl

Zelfblekend zeeppoeder

Zuivere zeep 20 dl
Sulfietloogpoeder 40 dl
Gecalcineerde soda 30 dl
Natriumperboraat 10 dl

Salmiakbleekpoeder

Zeep 15 dl
Sulfietloogpoeder 40 dl
Gecalcineerde soda 44 dl
Salmiak 1 dl

Zeepextract

Zuivere zeep (zachte) 60 dl
Cyclonol 10 dl
Water 20 dl
Spiritus 5 dl
Tetraline 5 dl
laat oude kennis niet verloren-gaan

Glycerinezeep

Rundvet 30 dl
Cocosvet 30 dl
Ricinusolie 20 dl
Natronloog 38° Bé 40 dl
Glycerine 20 dl
Alcohol 96% 30 dl
Suikeroplossing 40% 20 dl
Parfum 1 dl
Het parfum kan bestaan uit:
Geraniumolie 400 dl
Lavendelolie 190 dl
Sapofixin rose 10 dl
Patschoelie-olie 5 dl

Tandzeep [1]

Med. kalizeep 300 dl
Glycerine 60 dl
Gebrande magnesia 5 dl
Natriumbicarbonaat 40 dl
Pepermuntolie 10 dl

Tandzeep [2] (vloeibaar)

Olijfolie 70 dl
Kaliloog 38° Bé 35 dl
Alcohol 280 dl
Glycerine 230 dl
Water 350 dl
Parfum 35 dl
De olijfolie wordt eerst met de loog verzeept, aan de loog voegt men 40 dl alcohol toe. Hierna de warme glycerine en het water, na het afkoelen de overige alcohol en het parfum toevoegen.

Tandzeep [3]

Zuiver rundvet 7000 dl
Natronloog 38° Bé 3250 dl
Kaliloog 20° Bé 500 dl
Oker 500 dl
Gebrande omber 125 dl
Geprepiciteerd krijt 1500 dl
Heet water 2000 dl
Pepermuntolie 150 dl
Kruidnagelolie 25 dl
Het vet wordt op een waterbad gesmolten en bij 75°C voegt men de voorgewarmde loog zeer langzaam toe. Hierna roert men nog een kwartier en laat de ketel dan in de warmte staan. Een kleine ketel wordt met doeken geïsoleerd of op een waterbad warm gehouden. De andere bestanddelen worden intussen goed gemengd en indien het mogelijk is op een verfmolen fijn gemalen. Hierna roert men de zeep nog eens goed door en mengt dan met de krijtpasta. De zeep doet men nu in een vorm en laat een nacht staan. De volgende dag wordt de zeep in passende stukken gesneden. Men laat de stukken 12 uur drogen en verpakt ze dan in stanniol.

Zwavelzeep

Toiletzeep of medicinale zeep 98 dl
Zwavelemulsie Viosulfal 2 dl
De emulsie wordt mechanisch met de zeep gemengd, de zeep wordt hierna op de gewone wijze tot stukken geperst.

Medicinale kalizeep

Lijnolie 43 dl
Kaliloog 50° Bé ca. 17 dl
Alcohol 96% 5 dl
Men verwarmt de lijnolie in een met stoom verwarmde ketel en mengt de loog met de alcohol. Eventueel voegt men nog iets water toe. Men moet zodanig toevoegen, dat er een goede emulsie ontstaat. Nu verwarmt men, eventueel door stoom in te leiden, tot de verzeping begint. Na het beeindigen der verzeping moet de zeep in water geheel helder oplossen. Een oplossing van 10 g zeep in 30 cm³ alcohol van 96 % moet na toevoeging van 0,5 cm³ normaal zoutzuur helder blijven en mag met fenolftaleïne niet rood worden.
verpleegster

Medicinale zeep

Reuzel 50 dl
Olijfolie 50 dl
Natronloog s.g. 1,17 120 dl
Spiritus 12 dl
Water 200 dl
Keukenzout 25 dl
Soda 3 dl
Water 80 dl
De vetten worden met de loog en de spiritus op een waterbad verhit tot de massa homogeen geworden is, hierna voegt men de 200 dl water toe. Men verwarmt verder op een waterbad tot de vetten geheel verzeept zijn (oplosbaar in alcohol). Eventueel voegt men nog een kleine hoeveelheid van dezelfde loog toe.

Nu wordt de zeep met de oplossing van het keukenzout en de soda in 80 dl water uitgezouten waarna men de massa af laat koelen. De harde zeep wordt nu met weinig water gewassen en uitgeperst, in stukken gesneden, gedroogd en fijn gemalen.

Ontsmettende zachte zeep

Lijnolievetzuur 40 dl
Pine-oil 25 dl
Water 15 dl
Kaliloog 50° Bé 8 dl
Natronloog 36° Bé 12 dl
Door het mengsel matig te verwarmen verkrijgt men een doorschijnende zachte zeep, die men door 15 tot 30 dl water toe te voegen meer dik-vloeibaar kan maken.
laat oude kennis niet verloren-gaan

Ontsmettende zeepparfum

Vloeibaar isothymol 600 dl
Spijkolie 200 dl
Citronelolie 100 dl
Synth.geraniumolie 50 dl
Benzylideenaceton 20 dl
Resionoid styrax 30 dl
 of:
Vloeibaar isothymol 800 dl
Citronelolie 50 dl
Methylvaniline 100 dl
Diphenylmethaan 50 dl

Reinigingscrême voor de handen

Methylcellulose S 400 14,3 dl
Alcohol 5,5 dl
Glycerine 5,5 dl
Lanoline 0,3 dl
Mentol 0,1 dl
Nipagine 0,3 dl
Water 74,0 dl

Handen-reinigingsmiddel

Vooral inktvlekken en vlekken van kleurstoffen worden met het volgende middel gemakkelijk verwijderd:
Zachte zeep 25 dl
Hexaline 1 dl
Tetrachloorkoolstof 3 dl
Lakbenzine 3 dl
Glycol 1 dl
Waterstofperoxyde 10% 3 dl
Marmerpoeder 64 dl

Vloeibare salmiakzeep

Lijnolie 25 dl
Pine-oil 30 dl
Terpentijnolie 10 dl
Water 17 dl
Kaliloog 50° Bé 10 dl
Geest van salmiak s.g. 0,950 8 dl
De lijnolie en de pine-olie worden gemengd en met water en de loog matig warm verzeept. Hierna voegt men de terpentijnolie toe, laat afkoelen en mengt dan met de ammoniak.

Deze zeep is vooral geschikt voor het wassen van de handen in teerfabrieken. Hierbij kan men dan de terpentijnolie ook nog door pine-olie vervangen en aan de zeep eventueel nog fijn zand of puimsteenpoeder toevoegen.

laat oude kennis niet verloren-gaan

Scheerzeep [1]

Stearinezuur 62,0 dl
Premier jus 62,0 dl
Zuivere talg 132,5 dl
Cocosvet 61,0 dl
Kaliloog 39° Bé 88,5 dl
Natronloog 39° Bé 85,0 dl
Cimol RF 10,0 dl
Triaethanolamine 5,0 dl
Lanoline 5,0 dl
Natriumthiosulfaatoplossing
 4:1 gedestill.water 2,5 dl
De vetten worden gesmolten en op 65°C verwarmd. Dan voegt men de loog toe, die men tevoren op 35°C verwarmd heeft. De verkregen emulsie laat men nu ongeveer 2 uren staan, waarbij men er voor moet zorgen, dat de massa warm blijft. Hierna voegt men het triaethanolamine toe, lost een proefje van de zeep in alcohol op en voegt fenolftaleïne toe. De zeep moet zwak alcalisch zijn. Indien ze nog te veel loog bevat, voegt men iets stearinezuur toe. Hierna wordt de zeep met het cimol geneutraliseerd of iets zuur gemaakt. Kort voor men de zeep in vormen giet, worden het lanoline en de thiosulfaatoplossing toegevoegd en wordt goed doorgeroerd. De zeep wordt tenslotte gedroogd.
Verbeterd wordt de zeep nog door 3 % van het volgende mengsel toe te voegen:
Emulgine, Givaudan 40 dl
Witte vaseline 160 dl
Lanoline 200 dl
Cetylalcohol 20 dl
Ceresine 40 dl
Glycerine 40 dl
Vaseline-olie 160 dl
Gedestilleerd water 1000 dl
Methylcellulose Sap 25 200 dl
Gedestilleerd water 1800 dl
De vetten worden bij 50°-60°C gesmolten en met het gedestilleerde water, dat men tevoren op 50°C verwarmd heeft, gemengd tot men een gelijkmatige emulsie verkregen heeft. De methylcellulose overgiet men met het kokende water, laat een nacht staan en voegt de afgekoelde oplossing bij de tot koud geroerde emulsie.

Verder kan men scheerzeep verbeteren door aan 100 kg zeep 50 g menthol, dat men tevoren in 100 g alcohol opgelost heeft, toe te voegen. Het menthol geeft een afkoelend gevoel en heft het prikkelende van de zeep op.

HEBBEN
laat oude kennis niet verloren-gaan

Scheerzeep [2]

Rundvet 20 dl
Ricinusolie 1 dl
Cocosvet 4 dl
Natronloog 35° Bé 10 dl
Kaliloog 22° Bé 6 dl
Potasoplossing 22° Bé 3 dl
Het mengsel der vetten wordt op 50°C verwarmd, de loog en de potasoplossing worden gemengd en nu voegt men de loog zeer langzaam bij het vet. Dit toevoegen moet zo voorzichtig geschieden, dat de toegevoegde hoeveelheid loog onmiddellijk door het vet opgenomen wordt. Er mag zich geen loog of vet afscheiden. Zodra de zeep doorzichtig is, kan men parfum toevoegen en de massa in vormen gieten.

Het parfum kan uit 140 dl thijmolie, 80 dl kummelolie en 40 dl bergamotolie bestaan. Hiervan voegt men 0,25 % toe.

Parfum voor scheerzeep

Lavendelolie 350 dl
Lavandine 200 dl
Fenylethylalcohol 200 dl
Palmarosa-olie 50 dl
Geraniumolie (Afr.) 100 dl
Fixol-lavendel 100 dl

Vloeibare scheerzeep

Oliezuur 19, 5 dl
Cocosvetzuur 3
dl
Ricinusvetzuur 1
dl
Kaliloog 50° Bé 10
dl
Spiritus 5
dl
Gedestill. water 45
dl
De vetzuren worden in een koperen ketel samengesmolten en op 75° C verwarmd. Hiernaast doet men de loog met 25 dl water in een andere ketel en verhit de oplossing tot koken. Onder goed roeren voegt men nu de vetzuren bij de kokende loog, de verzeping verloopt bijna ogenblikkelijk. Men controleert de alcaliteit met fenolftaleïne, voegt de rest van het water toe en kookt nog een ogenblik op. De overmaat loog wordt nu met Cimol-neutraal RF, ongeveer 1 dl geneutraliseerd. Hiervoor kan men ook Turksch-roodolie nemen, voor iedere 50mg KOH ongeveer 1g 1OO-pcts Turksch-roodolie. Men laat de zeep iets afkoelen, voegt de alcohol en het parfum toe en laat de zeep ongeveer 3 weken rustig staan. Hierna wordt de zeep gefiltreerd.

Scheercrême

Olijfolie 30 dl
Oliezuur 15 dl
Cocosvet 5 dl
Kaliloog 24° Bé 30 dl
Potasoplossing 24° Bé 15 dl
Natronloog 36° Bé 10 dl
De olie wordt op 60°C verwarmd en met de loog gemengd. Hierna laat men de ketel enige uren warm staan (eventueel isoleren) en roert dan weer goed door. De zeep moet enige weken blijven staan.

Scheerzeep z. schuim

Cocosvet 20 dl
Varkensvet 15 dl
Kaliumhydroxyde 25 dl
Triaethanolamine 13 dl
Borax 3 dl
Gedestilleerd water 145 dl
Het vet wordt met het kaliumhydroxyde verzeept en dan het triaethanolamine toegevoegd. Hierna voegt men toe:
Glycerine 100 dl
Stearine
Glycerinemonostearaat 40 dl
Gedestilleerd water 400-500 dl
De crème laat men enige tijd staan en maalt ze dan fijn op een walsenmolen.
old-spice-shaving-cream
Op zoek Old Spice produkten?

Die vind je hier!

Overvette zeep

Toiletzeep 98 dl
Lanettewas U 2 dl
Ook scheerzeep en medicinale zeep kunnen door toevoegen van enige procenten lanettewas verbeterd worden.
laat oude kennis niet verloren-gaan

Amandelzemelen-zeep

Grondzeep 8500 dl
Gemalen amandelzemelen 150 dl
Geraniumolie Bourbon 20 dl
Mellilone 2 dl
Bittere amandelolie 10 dl
Muscus (kunstmatige) 2 dl

Cederhout-zeep

Grondzeep 9500 dl
Cederhoutpoeder 300 dl
Violenwortelpoeder 200 dl
Cederhoutolie 30 dl
Geraniumolie 30 dl
Heliotropine 4 dl
Muscus (kunstmatige) 8 dl
Guajachoutolie 10 dl
Aubépine 4 dl

Havermout-zeep

Grondzeep 9500 dl
Havermeel 500 dl
Borax 100 dl
Terpineol 40 dl
Muscus (kunstmatige) 2 dl
Aubépine 14 dl
Neroli-olie 4 dl
Heliotropine 3 dl
Kruidnagelolie 3 dl

Zeewater zeep

Cocosvet 50 dl
Natronloog 30° Bé 60 dl
Waterglas 38° Bé 20 dl
Turksch-roodolie 5 dl
Potasoplossing 30° Bé dl

Cyclonolzeep

Cocosvet 100 dl
Natronloog 38° Bé 50 dl
Cyclonol 8 dl

Cyclonolzeep vloeibaar

Oliezuur 20 dl
Vast kaliumhydroxyde 5 dl
Water 45 dl
Spiritus 10 dl
Cyclonol 10 dl
Glycol 10 dl

Methylhexalinezeep

Cocosvet 100 dl
Natronloog 38° Bé dl
Methylhexaline dl
laat oude kennis niet verloren-gaan

Galzeep

Cocosvet 20 dl
Natronloog 38 Bé 10 dl
Ingedampte ossengal 4 dl

Voor de 4 dl ingedampte gal moet men van 25 dl verse gal uitgaan, deze indampen, 1 dl glycerine toevoegen en door een linnen doek filtreren.

Het cocosvet wordt warm met de loog gemengd. Zodra het vet met de loog goed geëmulgeerd is, voegt men de gal toe en roert zo lang tot de zeep dik is. Hierna in een vorm laten staan.

Sandelhout-zeep

Grondzeep 9500 dl
Sandelhoutpoeder 500 dl
Sandelhoutolie 40 dl
Geraniumolie 40 dl
Geraniumolie Bourbon 20 dl
Mellilone 1 dl
Neroli-olie 4 dl
Patchouli-olie 2 dl
Muscus (kunstmatige) 6 dl
Resinoide iris 6 dl

Zaagmeelzeep

Grondzeep 9500 dl
Kwartsmeel 200 dl
Zaagmeel 1000 dl
Lanoline 100 dl
Palmarosolie 40 dl
Cederhoutolie 10 dl
Cassia-olie 10 dl
Lavandol 10 dl

Deze zeep is geschikt voor het reinigen van vuile handen. Het parfum kan natuurlijk door iedere andere combinatie vervangen of geheel weggelaten worden.

Kresolzeep

Op een waterbad verhit men een mengsel van gelijke delen zachte zeep en teeroliekresol zolang onder goed roeren, tot de massa geheel homogeen is. Voor het maken van grote hoeveelheden is het voordeliger de zeep te maken en bij het verzepen reeds een kleine hoeveelheid kresol toe te voegen. Hierdoor blijft de zeep vloeibaar. Hierna voegt men dan de rest van het kresol toe. Het is zelfs niet eens nodig de olie volledig te verzepen, daar de verzeping bij het staan vanzelf ten einde loopt.

Door een deel van het kresol door chloorverbindingen der fenolen te vervangen, bv. door parachloorfhenol of broom-o-kresol, desinfecteert de zeep aanmerkelijk beter en in grotere verdunningen.

vintage-lenox-soap
laat oude kennis niet verloren-gaan

Formaldehyde-zeep

Cocosvet 30 dl
Caustische kali 8 dl
Water 20 dl
Spiritus 10 dl
Formaldehyde 40% 35 dl

Het cocosvet wordt met de oplossing van de loog in water en spiritus bij matige hitte verzeept. Door goed te roeren verloopt de verzeping zeer vlug. Zodra de massa er ongeveer als stijfselpap uitziet, voegt men het formaldehyde toe en roert tot men een gelijkmatige oplossing verkregen heeft.

De zeep kan met iets lavendelolie geparfumeerd worden.

hilko-zeepziederij
Zeepziederij bij Hilko de Zaansche zeepfabriek (foto: Woudt Zaandam)

Bleekmiddel voor harde zeep

Natriumbisulfiet 700 dl
Zinkstof 135 dl
Zwavelzuur 40% 700 dl
Koud water 6000 dl

Het zwavelzuur wordt eerst verdund, waartoe men het sterke zuur voorzichtig onder roeren in het water giet; vooral niet omgekeerd. Hierna laat men het verdunde zuur afkoelen.

Nu doet men het water in een kuip, voegt het natriumbisulfiet toe en roert tot het zout opgelost is. Hierna giet men het zwavelzuur in de kuip en tenslotte voegt men het zinkstof toe. Het geheel wordt goed doorgeroerd en onmiddellijk bij de hete zeep, die gebleekt moet worden, gevoegd.

Zachte zeep kan beter met natriumhydrosulfiet gebleekt worden.

hilko-beter-dan-best
Het inpakken van de 'beter dan best' Roodzegel Huishoudzeep bij Hilko zeepfabriek. (foto: Woudt Zaandam)
laat oude kennis niet verloren-gaan

Harde kalizeep voor de textielindustrie

Cocosolievetzuur 30 dl
Grondnotenolievetzuur 20 dl
Talgvetzuur 50 dl
Kaliloog vast ca. 20 dl
Water ca. 40 dl
De juiste hoeveelheid loog moet door het bepalen van het verzeepingsgetal van het vetzuurmengsel berekend worden. Men verzeept in een dubbelwandigen ketel, waarbij men eerst de loog in de ketel vult en iets gereed zijnde zeep toevoegt en tot koken verhit. Nu laat men de vetzuren, die op 80°C verwarmd moeten zijn, in een dunne straal toevloeien. Na afloop van het verzepen bepaalt men door titreren met fenolftaleïne de overmaat loog en stelt deze op 0,1 % in. Of de massa geheel verzeept is, bepaalt men door een proefje uit de ketel te nemen en in absolute alcohol op te lossen; deze oplossing moet helder blijven, ook na toevoegen van iets ammoniak. Men zorgt er voor, dat de zeep zoveel water bevat, dat ze 65 % vetzuur bevat. De zeep kan nog verbeterd worden door een paar procenten oplosmiddel toe te voegen, bijvoorbeeld:
Tetraline 2 dl
Methylhexaline 3 dl
 of:
Turksch-roodolie 1 dl
Hexaline 3 dl
Tetrachloorkoolstof 1 dl
HEBBEN

Toiletzeep verbeteren

Zeep die te hard en broos wordt, kan door toevoegen van 1-5 % caseïne-oplossing verbeterd worden.
Caseïne 160 dl
Water 590 dl
Borax 16 dl
Water 80 dl
Boorzuur 4 dl
Het caseïne wordt met de eerste hoeveelheid water aangeroerd en hierna laat men het mengsel een nacht staan. De borax lost men in de tweede hoeveelheid water op en vermengt nu beide oplossingen. Het mengsel wordt op een waterbad verhit tot op 70°C, zolang tot de caseïne geheel opgelost is. Na ongeveer 2 uur voegt men het boorzuur toe en verder:
Wolvet (watervrij) 150 dl
die men tevoren op 60°C verhit heeft. De massa wordt nu koud geroerd.

Zeep die een neiging heeft ranzig te worden, mengt men met 2 % van het volgende product:
Witte bijenwas 300 dl
Lanoline 400 dl
Witte vaseline-olie 390 dl
Water 300 dl
Borax 17 dl
Natriumthiosulfaat 690 dl
Water 200 dl
De vetten worden gesmolten en bij 90° C met de hete boraxoplossing geëmulgeerd. Men laat even doorkoken en voegt dan het thiosulfaat toe, dat men tevoren in de 200 dl kokend water opgelost heeft. De pasta wordt geroerd tot ze volkomen homogeen is.
.

 
Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde
stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met chemische stoffen of van het opvolgen van recepten op deze website.
Wees voorzichtig met chemische stoffen. Lees!
copyright © 2024 -
vindikhier.nl - all rights reserved