Inhoudsopgave
techniek en Dhz
mengen en roeren
Wees voorzichtig met chemische stoffen. Lees!

Preparaten voor landbouw & tuinbouw

Kunstmest, bestrijdingsmiddelen voor insecten en ongedierte, onkruidverdelgingsmiddelen en meer...

Voor het krijgen van een goede oogst is tegenwoordig het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen voor insecten en ongedierte en onkruidverdelgingsmiddelen absoluut noodzakelijk. Deze preparaten moeten echter alle nauwkeurig aan het doel en aan de grondsoort aangepast worden. De bestrijdingsmiddelen voor ongedierte moeten, met alleen voor een bepaalde soort, bijzondere eigenschappen hebben.
Ook van de mate waarin de planten door het ongedierte te lijden hebben, hangt de samenstelling van het bestrijdingsmiddel vaak af. Verder moet men bijvoorbeeld bij fruit rekening houden met het feit dat er vaak resten op het fruit achterblijven. (Mengen & Roeren 1932)

Kunstmeststoffen

De drie grondstoffen, die voor de opbouw van de planten het meest van belang zijn en in de grootste hoeveelheden opgenomen worden, zijn stikstof, fosfor en kalium. In de verschillende producten, die als kunstmest gebruikt worden, komen deze stoffen in sterk wisselende percentages voor.

Bij het inkopen laat men zich dus steeds het gehalte opgeven. Daar de verschillende soorten gewassen een sterk uiteenlopende behoefte aan stikstof, kalium of fosfor hebben, moet de samenstelling van de kunstmest doeltreffend uitgezocht worden. Speciaal bij stikstof speelt de vorm, waarin ze gebonden is, nog een grote rol. Het is dus niet steeds gelijk of men ammoniumsulfaat, natriumsulfaat of ureum neemt.

Fosforzuur verkrijgt men gewoonlijk in superfosfaat, ook als beendermeel of slakkenmeel, het kalium in de vorm van verschillende zouten.

HEBBEN

Aardappel-mengmest

Ammoniumsulfaat (20% N) 50 dl
Superfosfaat (16% P2O5)  500 dl
Chilisalpeter 50 dl
Bloedmeel (13% N) 170 dl
Kali (50% K2O) 140 dl
Zand 90 dl
Deze kunstmest bevat 4% stikstof, 8% fosfor en 7% kali.

Mengmest 4-8-4

Ammoniumsulfaat 200 dl
Superfosfaat (16%) 500 dl
Kali (50% K2O) 80 dl
Zand of aarde 220 dl
Deze kunstmest bevat 4% stikstof, 8% fosforzuur en 4% kali.

Tabak-mengmest

Ammoniumsulfaat (20,5% N) 293 dl
Oliezaden-extractieresten
(7% N)  286 dl
Katoenzaadmeel (5,5% N) 351 dl
Superfosfaat (18%) 778 dl
Kaliumsulfaat (48% K2O) 292 dl

Tuin-mengmest

Ammoniumsulfaat 293 dl
Chilisalpeter 125 dl
Oliezaden-extractieresten 286 dl
Superfosfaat 889 dl
Kaliumsulfaat 200 dl
Zand (vulstof) 207 dl

Gras-mengmest

Ammoniumsulfaat 585 dl
Ricinusafval 440 dl
Superfosfaat 667 dl
Kali 80 dl
Zand 228 dl

Grasvelden vrij van onkruid houden

Ammoniumsulfaat 6 dl
Superfosfaat 1,5 dl
Kaliumsulfaat 0,5 dl
IJzersulfaat 2 dl
Zand 10 dl
Dit mengsel wordt droog op het grasveld uitgestrooid. De verschillende zouten doden het onkruid terwijl het gras niet aangetast wordt. Het ijzer maakt het gras fraaier groen, terwijl de andere zouten, wanneer ze door de regen opgelost worden, als meststof dienen.

Men strooie ongeveer 60 g per m², bij voorkeur wanneer het gras droog is en de aarde vochtig. Men kan het maandelijks strooien tot het einde van juni. Kalk, dat soms gebruikt wordt om het groeien van mos tegen te gaan, bevordert het groeien van klaver. Hiertegen strooit men dan weer ammoniumsulfaat. Mos kan men met een mengsel van gelijke deelen ijzersulfaat en houtskool vernietigen.

Bruine plekken in grasperken, die tengevolge van bepaalde ziekten ontstaan, kan men weer doen groeien door een mengsel van 1 dl sublimaat (giftig), 2 dl calomel (giftig) en 30 dl fijn zand te strooien en dan goed te gieten.

Middel tegen ongedierte bij vee

Recept no. 1.
Paraffine-olie 15 dl
Pyrethrumextract 5 dl
Pine-oil 25 dl
Petroleum 55 dl

Recept no. 2.
Paraffine-olie 20 dl
Pyrethrumextract 8 dl
Pine-oil 30 dl
Petroleum 42 dl

Recept no. 3.
Pyrethrumextract 8 dl
Pine-oil 30 dl
Petroleumdestillaat 62 dl

Recept no. 4.
Paraffine-olie 30 dl
Pyrethrumextract 8 dl
Pine-oil 50 dl
Petroleum 12 dl
De bestanddelen worden eenvoudig gemengd. Pine-oil is een product, dat bij de fabricage van hars en terpentijn als bijproduct gewonnen wordt en voor doeleinden als hier genoemd zeer gunstige eigenschappen heeft. Het werk niet irriteerend op de huid en ruikt niet onaangenaam.

Speciaal bij melkkoeien is het middel zeer gunstig, daar het niet de minste invloed heeft op de smaak van de melk. Bovendien werkt het genezend op de ontstoken plekken tengevolge van insectenbeten. Alle gebruikte ingrediënten moeten zo zuiver mogelijk zijn.

Middel tegen luizen bij vee

Natriumfluoride 1 dl
Kiezelgoer 1 dl

Arsenicum-sproeimiddel van appels verwijderen.

 • In de meeste gevallen is een afwassen met zoutzuur van 0,33 % voldoende, steeds wanneer de sproeivloeistof niet oliehoudend was.
 • Indien op de schil kleine hoeveelheden was of olie aanwezig zijn, moet de concentratie van het zoutzuur tot 0,66 of 1,33 verhoogd worden. Hoger kan men niet gaan, daar bij 2 % zoutzuur de appels reeds aangetast worden.
 • In dit geval moet men aan het zoutzuur een emulsie van gezuiverde petroleum en kaoline toevoegen en de vloeistof tot 35 à 40℃ verwarmen.

Panama-ziekte bij bananen.

 • Deze ziekte wordt het beste bestreden met gasolie met een soortelijk gewicht van hoogstens 0,887. Bij iedere plant giet men ½ tot 1 l van de olie over de wortels en in de omgevende aarde.

Zwartrot bij Delphinium

Sublimaat (giftig) 1 dl
Natriumnitraat 1 dl
Water 1000 dl
De aarde om de wortels wordt met de oplossing rijkelijk begoten.

Aardappelvlokken

De aardappels worden gewassen, onder druk gekookt en hierna tot moes fijngestampt. Dit aardappelmoes wordt op een droogtrommel gedroogd en tot kleine stukjes, vlokken, gebroken.

400 kg aardappels met 18 % zetmeel leveren ongeveer 100 kg aardappelvlokken met 12 tot 15 % water, 6 tot 7 % eiwit, 0,3 tot 0,5 % vet, 1,2 tot 1,5 % cellulose en 72 tot 77 % stikstofvrij extract.

aardappels-rooien
Aardappelrooiers uit 1900

Ontsmettingsmiddel voor pootaardappels

Sublimaat (giftig) 2 dl
Zoutzuur 10 dl
water 1000 dl
De aardappels worden 5 tot 40 minuten in de oplossing gedompeld, afhankelijk van de aard der besmetting

Ontsmettingsmiddel voor zaad

Gebluste kalk 95 dl
water 500 dl
Onder goed roeren voegt men toe een oplossing van 5 dl sublimaat (giftig) in 100 dl water. Het neerslag wordt afgefilterd en gedroogd.
 of:
Men stelt het zaad bloot aan de dampen van formaldehyde, die men ontwikkelt door een 1-pcts formalineoplossing tot koken te verhitten.

Onkruiddoder in zaadbedden

Zinksulfaat 30 dl
Water 1000 dl
Per m2 giet men voorzichtig 2 tot 2,5 l van deze oplossing in het zaadbed. Indien de bewerking voor een nieuwe oogst herhaald moet worden neemt men de halve hoeveelheid.

Gras tussen stenen vernietigen

Men giet een oplossing van calciumchloride in het water in de voegen.

Kweekgras vernietigen

Natriumchloraat 1 dl
Water 10 dl
De oplossing wordt twee of drie keer per jaar gegoten, zij vernietigt alle plantengroei.

De oplossing is zeer gevaarlijk, mag niet met de kleren in aanraking komen daar deze dan vanzelf kunnen ontbranden. De kleren na het werken met deze oplossing onmiddellijk met zeep en warm water uitwassen.

Varens uitroeien

Sproeien met een 1-pcts oplossing van natriumchloraat.

Meeldauw bestrijden

Terwijl men gewoonlijk zuivere zwavel neemt is het beter een mengsel van 95 % fijn gemalen zwavel en 5 % zinkoxyde. aluminiumhydroxyde, aluminiumsulfaat of zinksulfaat te verstuiven. De zwavel moet gemalen zijn, men mag geen gesublimeerde bloem van zwavel gebruiken.

Ook kan men een mengsel van 36 dl kopercarbonaat, 3 dl kopersulfaat en 58 dl zwavel nemen.

De poeders moeten bij droog zonnig weer verstoven worden. Verder kan men bespuiten met Bordeausche pap, waaraan men per 100 l ongeveer ½ kg zachte zeep toevoegt.

Ontsmetten van zaaibedden

Formaldehyde 40% 2,5 dl
Water 100 dl
Men sproeit ongeveer 5 l van deze 1-pcts oplossing per m²; indien mogelijk, bedekt men de grond nog twee dagen met geteerd zeildoek.

Indien de grond goed bewerkt wordt, kan men na 7 tot 10 dagen zaaien en na 10 tot 14 dagen planten zetten.

De aarde in broeikassen kan men met een 0,3-pcts formaldehyde-oplossing ontsmetten.

Tegen koolvliegen giet men 4 dagen na het uitplanten ongeveer 50 cm³ van een 0,1-pcts sublimaatoplossing bij iedere plant. Men giet dezelfde hoeveelheid nog een paar weken iedere 6 tot 8 dagen. gevaarlijk-giftig Sublimaat is een zwaar vergif!

zaaibed
Zaaibed gezaaid met wortelzaad (bron: Wikepedia)

Aardappelziekte

Bespuiten met Bordeausche pap. Deze wordt gemaakt door 1 kg zuiver kopersulfaat in 50 l water op te lossen (in een houten kuip).

Hiernaast blust men een ½ kg verse ongebluste kalk met water en voegt zoveel water toe, dat de kalkmelk een volume van 50 l heeft. Deze 50 l kalkmelk doet men in een kuip van 100 l inhoud en giet nu onder voortdurend roeren de kopersulfaatoplossing bij de kalkmelk. Hierna ziet men met phenolphtaleïnepapier of de oplossing alkalisch is. Zo niet dan voegt men nog zoveel kalkmelk toe tot het papier juist rood wordt.

Ook kan men een poeder strooien dat uit 1 dl fijn gemalen watervrij kopersulfaat en 8 dl marmerkalkhydraat bestaat. De Bordeausche pap kan men stabiliseeren door per 100 l, 100 g witte suiker toe te voegen.

Sproeimiddel

Nicotine 1,2 dl
Zachte zeep 20,2 dl
Water 75,2 dl
 of:
Zachte zeep 6 dl
Tabakextract 3 dl
Spiritus 4 dl
Water 130 dl
De werking kan verhoogd worden door met een olie-emulsie te combineren. Hierbij kan ook anthraceenolie toegevoegd worden.

Sproeimiddel voor de tuinbouw

 • 400 g caseïne wordt met 7 l koud water ingeweekt.
 • Hierna voegt men 300 g gecalcineerde soda toe en dan langzamerhand 750 g fijn gepoederd guttegom.
 • Tenslotte nog zoveel water tot het totale volume ongeveer 75 l bedraagt.

Met deze oplossing kan men nu gemakkelijk olie emulgeeren.
Hiertoe mengt men 1 volumedeel der oplossing met 5 volumedeelen petroleum met een s.g. van 0,891, waardoor een dikke massa ontstaat. Deze dikke emulsie kan goed bewaard worden en wordt dan kort voor het gebruik zoover met water verdund, dat bv. een a-pets emulsie gevormd wordt, die men verstuift.
De olie hecht zeer goed aan de bladeren en blijft lang hangen.

Sproeimiddel tegen de bietenvlieg

Bariumchloride 5 dl
Water 95 dl
 of:
Zuivere nicotine 0,15 dl
Water 99,85 dl
 of:
Natriumfluoride 0,4 dl
Suiker 2,0 dl
Water 97,6 dl

Sproeimiddel tegen nematoden

Recept 1:
Zwavelkoolstof 68 dl
Harszeep 8 dl
Water 26 dl
Voor het gebruik: 1 : 50 met water verdunnen, eventueel nog iets formaldehyde toevoegen.

Men kan de larven ook vernietigen door op een afstand van ongeveer 50 cm gaten in de grond te maken, hierin iets zwavelkoolstof te gieten en de gaten dan dicht te trappen. Hierna begiet men het behandelde stuk grond rijkelijk met water.

Recept 2:
Tallolie 300 dl
Natronloog 20° Bé 280 dl
Brandspiritus 50 dl
White spirit of
 petroleumdestillaat 250 dl
Zwavelkoostof 250 dl
De tallolie wordt met de loog bij kookhitte verzeept, men laat iets afkoelen, voegt de spiritus en tenslotte de beide andere vloeistoffen toe. Voor het vernietigen van de nematoden wordt de akker eerst omgeploegd en dan met een 2-pcts oplossing van het preparaat besproeid.

Aardwormgif

Sublimaat (giftig) 1 dl
Water 10.000 dl
Deze oplossing is voor de planten onschadelijk. Toch is het beter de planten met schoon water na te gieten.

Slakkendoder

Ferrosulfaat 20 dl
Ferrisulfaat 20 dl
Kopersulfaat 45 dl

Sproeimiddel tegen horzels

Zachte zeep 1 dl
Deriswortel (fijn gemalen) 2 dl
Water 32 dl

Insectenvangband

Dikke smeerolie 5 dl
A-naphtylamine-afval 4 dl
 of:
Lijnolie 75 dl
Zwavel 6 dl
 Door verhitten oplossen
 of:
Dikke ruwe petroleum 50 dl
Kalkhydraat 6 dl
Harsolie 6 dl
Houtteer 2 dl
Met de massa worden de papieren vangbanden bestreken of men strijkt de massa direct op de stam.

Insecten-vangbandlijm

Colophonium 60 dl
Ricinusolie 35 dl
Ceresine 5 dl
 of:
Colophonium 60 dl
Harsolie (ongereinigd) 30 dl
Geblazen raapolie 10 dl
Het colophonium wordt te voren op ongeveer 250℃ verhit, waardoor het niet meer kristalliseert.

Sproeimiddelen met pine-oil

Met stoom gedestilleerde pine-oil kan in vele gevallen de dure etherische oliën als methylsalicylaat, eitronellal, citroenolie, safrol, enz., vervangen. Het ruikt aangenaam en bezit sterke ontsmettende eigenschappen.
Recept no. 1:
Pyrethrumextract 800 dl
Petroleum (zuiver) 4000 dl
Citronellal 30 dl
Pine-oil 200 dl
Paradichloorbenzol 200 dl

Recept no. 2:
Pyrethrumextract 800 dl
Petroleum 4000 dl
Paradichloorbenzol 120 dl
Cederhoutolie 90 dl
Pine-oil 90 dl
Methylsalicylaat 60 dl

Recept no. 3:
Pyrethrumextract 1 dl
Petroleum 5 dl
Pine-oil 1 dl

Sproeimiddel tegen insecten

Diglycololeaat 2 dl
Pyrethrumextract in petroleum 50 dl
Deze oplossing is alkalivrij en het pyrethrum behoudt dus zijn volle kracht.

Met water verdund verkrijgt men een emulsie, die zich op de bladeren zeer gemakkelijk weer afscheidt.

Insectenpoeder

Zwavel 60 dl
Nicotine 2 dl
Loodarsenaat 10 dl
Arsenicum 2 dl
Talcum 28 dl

gevaarlijk-giftig Dit poeder is een zwaar vergif, voorzichtig behandelen.

Koolmade

Colomel 4 dl
Gipspoeder 96 dl

Korenworm

Natriumsilicofluoride in poeder.
of:
Het koren in gesloten ruimte met de dampen van zwavelkoolstof behandelen. Men verdampt 100 tot 150 g per m³. De beste temperatuur is 23 tot 32℃. Indien de inwerking niet langer dan 36 uur duurt wordt de kiemkracht van het koren niet verminderd.

Veldmuizengif

Tarwekorrels 125 dl
Thalliumsulfaat 1½ dl
Heet water 12 dl
Stijfsel ½ dl
Blycerine ½ dl
Het thalliumsulfaat wordt in heet water opgelost en de hete oplossing wordt bij de stijfsel gegoten, die men te voren met iets koud water aangeroerd heeft.

De stijfselpap wordt enige minuten doorgekookt, de glycerine voegt men dan toe en tenslotte mengt men de tarwekorrels met deze oplossing en laat drogen.

Een eenvoudig rattengif bestaat uit een tapiocapap, waaraan men 2½ % thalliumsulfaat toevoegt. De pap wordt dan op sneedjes brood gesmeerd.

Luizen- en mijtentabletten voor pluimvee

Calciumsulfide 16 dl
Fijn zand 7 dl
Gips 7 dl
Suiker 58 dl
Stijfsel 12 dl

Luizenpoeder voor pluimvee

Nicotine 3 dl
Naphthaline 10 dl
Bloem van zwavel 200 dl
Natriumfluoride 5 dl
De nicotine wordt eerst met een klein deel van de zwavel innig gemengd, en dan aan de rest toegevoegd. Het natriumfluoride en de naphthaline moeten eerst fijngemalen worden.

Middel tegen ingewandsziekte bij kippen

Kopersulfaat 3 dl
Azijn 30 dl
Van het mengsel voegt men ongeveer 10 g aan iedere liter drinkwater toe.
pluimvee

Middel tegen kalkpoten bij pluimvee

Perubalsem 1 dl
Spiritus 10 dl
HEBBEN!

Wormmiddel voor honden

Chenopidiumolie 6 dl
Kruidnagelolie 1 dl
Anijsolie 2 dl
Chloroform 4 dl
Ricinusolie 115 dl

Veterinaire zalf

Tribroomphenol 6 dl
Vaseline 67 dl
Bijenwas 9 dl
Reuzel 30 dl
Aluin 14 dl
Zwavel 28 dl
Indigo 2 dl
Het mengsel wordt op een zalfmolen goed fijn gemalen.

Middel tegen paardevliegen

Recept no. 1.
Laurierolie 700 dl
Naphtaline 100 dl
Aethylacetaat 100 dl
Petroleum 75 dl
Kruidnagelolie 25 dl

Recept no. 2.
Laurierolie 100 dl
Groene zeep 100 dl
Water 700 dl
Petroleum 100 dl
De laurierolie wordt met de oplossing van de zeep in het water op een waterbad zo lang verwarmd, tot de massa gelijkmatig is. Hierna neemt men het mengsel van het waterbad weg en voegt onder roeren de petroleum toe. Men roert tot de massa geheel koud is.
Recept no. 3.
Paraffine 175 dl
Ceresine 175 dl
Paraffine-olie 650 dl
Laurierbesolie 50 dl
Eucalyptusolie 40 dl
Anijsolie 10 dl
De eerste drie bestanddelen worden samen gesmolten en bij matige warmte voegt men de aetherische oliën toe.

De haren van de paarden worden dun met een van deze middelen ingesmeerd.

Hoesthoning voor paarden

Kamfer in poeder 1 dl
Myrrhepoeder 1 dl
Kaliumchloraat 2 dl
Honing 8 dl
Glycerine 8 dl

Drie keer per dag een eetlepel.

Gezondheidspoeder voor paarden

Gentiaanwortelpoeder 4 dl
Zwavelpoeder 4 dl
Kaliumnitraat 1 dl
Natriumsulfaat 2 dl
Fenegriekwortel 1 dl
Zoethoutwortelpoeder 4 dl
Een eetlepel bij iedere maaltijd.

Schurftzalf

Geel mercurojodide 1 dl
Salicylzuur 15 dl
Zwavel 90 dl
Neutrale koolteer 15 dl
Dennenteer 90 dl
Vischolie 700 dl
Diglycololeaat 30 dl
Voor het gebruik schudden, 's avonds opsmeren en de volgende dag afwassen.
HEBBEN!

Schurftzeep

Rundvet 400 dl
Cocosvet 200 dl
Ricinusolie 200 dl
Styrax, ongereinigd 200 dl
Men smelt deze stoffen bij zo laag mogelijke temperatuur, mengt ze en laat het mengsel tot 25° C afkoelen. Hierna voegt men onder goed roeren de volgende bestanddelen toe:
Natronloog s.g. 1,41 430 dl
Gekristalliseerde soda 50 dl
Benzol 100 dl
Bloem van zwavel 100 dl
Water 100 dl
Spiritus 20 dl
Benzaldehyde 5 dl
Men roert tot de massa geheel homogeen is en giet haar dan in houten vormen, die men met nat perkamentpapier bekleed heeft.
paard

Antiseptische hondenzeep

Cocosvet dl
Natronloog 38° Bé dl
Kaliloog 38° Bé dl
Naphtaline 2 dl
Spiritus 2 dl
Creoline 5 dl
Het vet wordt gesmolten en met de iets voorgewarmde loog gemengd, de naphtaline wordt in de spiritus opgelost. Zodra men ziet dat de zeep zich begint te vormen, voegt men de andere bestanddelen toe, roert goed door en vult in een vorm. De stukken worden gesneden.

Zwavelzalf voor huisdieren

Geprecipiteerde zwavel 10 dl
Zinkoxyde 10 dl
Vaseline 70 dl
Perubalsem 10 dl
Op een walsenmolen fijnmalen.

Antiseptisch strooipoeder voor honden

Insectenpoeder 1 dl
Trinatriumphosphaat 4 dl
Borax 5 dl
Gecalcineerde soda 10 dl
Carbolzuur (vergif) 2 dl
Kaoline 28 dl
Stijfsel 50 dl

Mierengif

Rattenkruit (Arsenicum, zwaar vergif) 30 dl
Gekristalliseerde soda 22 dl
Water 500 dl
In glas of emaille koken tot alles opgelost is. Hierna verdunt men met zoveel water tot het volume 1 l bedraagt. De fles met een goed leesbaar etiket beplakken, tevens etiket met "zwaar vergif".

Kort voor het gebruik mengt men nu 30 g van deze oplossing met een pond honing. Deze oplossing wordt door de mieren naar het nest meegenomen en vergiftigt hier de koningin en het broedsel.

Tegen rode mieren gebruikt men thalliumsulfaat, daar het arseen soms zonder invloed is.

Water 500 dl
Suiker 450 dl
Thalliumsulfaat (vergif) 2 dl
Honing 90 dl

Houtwormen

Men giet in de hoogst gelegen gaatjes in het aangetaste hout een mengsel van gelijke delen zwavelkoolstof en tetrachlookoolstof, of men giet in de openingen een 20-pcts oplossing van paradichloorbenzol in petroleum.

Wormen in bloempotten

Men kookt 8 tot 10 wilde kastanjes met een liter water, laat de oplossing afkoelen en begiet hiermede de aarde in de bloempot. De wormen komen aan de oppervlakte en kunnen weggenomen worden.

Kwassiehoutoplossing

Kwassiehoutzaagsel 1 dl
Water 20 dl
Deze worden samen gekookt, waarna men de oplossing 24 uur laat staan. De oplossing wordt dan afgegoten, met een oplossing van 4 dl zachte zeep in 10 dl water vermengd en op 200 dl verdund.

De oplossing wordt verstoven tegen bladluizen op appel-, pere- en pruimeboomen, boonen en bieten.

Een oplossing, die op dezelfde wijze bereid wordt, doch met 3 dl kwassiehout en 5 dl zeep, gebruikt men tegen rupsen.

Cresol-zeepoplossing

Ruw cresol 1 dl
Zachte zeep 9 dl
Men verspuit een oplossing van 2½ %.

Sproeimiddel tegen koolrupsen

Bariumchloride 4 dl
Melasse 2 dl
Kalk 0,05 dl
Water 100 dl
Paradichloorbenzol 120 dl

Kresolzwavelzuur

Ruwe kresol 2 dl
Sterk zwavelzuur 1 dl
Het zuur voorzichtig onder roeren in het kresol gieten. Het preparaat moet voor het gebruik een paar dagen blijven staan, mag echter ook niet ouder dan drie maanden worden.

Vruchtenboom-carbolineum

Colophonium 20 dl
Montaanwas 10 dl
Carbolineum 55 dl
Natronloog 36° Bé 8 dl
Spiritus 8 dl
De eerste drie bestanddelen worden samengesmolten, afgekoeld en dan het mengsel van loog en spiritus toegevoegd, zoveel tot het carbolineum goed met water emulgeert.
Het volgende carbolineum wordt in de winter met een kwast op de stam en de bereikbare takken gesmeerd:
Zachte zeep 3 dl
Water 10 dl
Colophonium 1 dl
Spiritus 3 dl
Sterke ammoniak 3 dl
Carbolineum 20 dl
Water tot 100 dl
De zeep wordt in het water, het hars in spiritus en ammoniak opgelost, de carbolineum toegevoegd en met water verdund.

Middel tegen ontginningsziekte

Terwijl men gewoonlijk kopersulfaat neemt, dat gemakkelijk weggespoeld wordt, kan men naast afval uit de grote stad met voordeel gemalen mineraal strooien, dat koper in kleine hoeveelheden bevat. Het koper is in het mineraal niet direct oplosbaar en wordt bij het verweren van het mineraal langzamerhand aan de grond afgegeven.

Men kan ook koperhoudende slakken of afval nemen, die in het algemeen ook nog de andere elementen bevatten, die de grond in kleine hoeveelheden nodig heeft.

HEBBEN!

Plantenhormonen

Men heeft ontdekt dat bepaalde stoffen de groei van planten en plantendelen aanmerkelijk bespoedigen. Daar ze in dit opzicht met de hormonen uit het dierlijke lichaam te vergelijken zijn, heeft men ze plantenhormonen genoemd. Deze stoffen zijn chemisch zuiver bereid en hebben eigenlijk een zeer eenvoudige samenstelling.

Ze kunnen ook synthetisch gemaakt worden en het is te verwachten, dat ze voor de toekomst van teeltproeven, van het grootste belang zullen worden. Wanneer men bijvoorbeeld een lanolinezalf die 0,1 tot 2 % van het hormoon bevat, op de ene kant van een groeiend takje smeert, dan groeit deze kant veel sneller en het takje wordt krom. Stekken die men in een verdunde oplossing van het hormoon zet, slaan veel eerder wortel dan dezelfde stekken in een eenvoudige voedingszoutoplossing.

De verschillende hormonen zijn: B-indolyl-azijnzuur, B-indolylpropionzuur, methyl-b-indolylacetaat, A-naphtaline-azijnzuur, B-naphtaline-azijnzuur, phenylazijnzuur en phenylpropionzuur.

Zwavellever

Potas 27 dl
Zwavel in stukken 17 dl
Samensmelten tot geheel gelijkmatig en watervrij.
 • Tegen meeldauw spuit men in de zomer een 0,2- tot 0.4-pcts oplossing, in de winter neemt men de oplossing 3- tot 5-pcts.
 • Wordt ook tegen schildluis en dergelijk ongedierte verspoten.
zaai-je-eigen-groenten

Melkersvet

Vaseline 75 dl
Paraffine-olie 25 dl
Osmaron vloeibaar 0,6 dl
 of:
Vaseline 50 dl
Vaseline-olie 40 dl
Paraffine 10 dl
Osmaron-B 0,6 dl
koeien-melken

Hoefvet

Neutraal wolvet 5,2 dl
Spindelolie 2,0 dl
Zachte goudron 0,5 dl
Paraffine 0,3 dl
Water ca. 2,4 dl
 of:
Ongereinigd montaanwas 5 dl
Neutraal wolvet 80 dl
Spindelolie 20 dl
Zuiver carbolzuur 1 dl

Poeder om koeien meer
melk te doen geven

Kaliumnitraat 1 dl
Aluin 1 dl
Bloem van zwavel 1 dl
Geprecipiteerd krijt 1 dl
Witte bolus 2 dl
Roode-klaverzaad 5 dl
Anijszaad 10 dl
Venkelzaad 10 dl
Keukenzout 10 dl
Alle bestanddelen worden fijn gemalen en gemengd. Men geeft 's morgens een handvol op het voer gestrooid.

Laxeermiddel

Aloë 1 dl
Zuivere zeep 12 dl
Karwijzaad 4 dl
Gember 4 dl
Men mengt met zoveel stroop tot men de massa tot pillen kan vormen. Men geeft per dag 1 pil, 20 g.
HEBBEN!

Ontsmetten van stallen

 • Mest en resten van veevoeder zorgvuldig verwijderen en verbranden of ontsmetten.
 • Alles met een 3-pcts zachte zeepoplossing afwassen.
 • Muurwerk met dikke witkalk witten, waaraan men een paar procenten chlooramine of caporiet toevoegt.
 • De vloeren en al het houtwerk worden met 0,5 tot 5 % chlooramineoplossing of met chloorkalk, caperiet of kresolzwavelzuur ontsmet. De kresolzwavelzuur gebruikt men bij voorkeur in de winter. De oplossing maakt men 3-pcts, bovendien voegt men 5 tot 10 % keukenzout toe.
 • Tenslotte strooit men droge verse gebluste kalk of chlooramine op de bodem.
koeienstal

Rookkaarsen

Insectenpoeder 75 dl
Kwassiehoutmeel 10 dl
Salpeter 10 dl
Tragacanth of een ander gom als bindmiddel. De massa wordt met water tot een dikke brij aangeroerd en tot kaarsen gevormd. Door de massa met een oplossing van zuivere nicotine aan te roeren, wordt de kaars veel werkzamer. Ook kan men een deel van het insectenpoeder door fijne tabak vervangen. Men kan rekenen dat men in een broeikas O,1 g nicotine per m3 noodig heeft, om bladluis en dergelijk ongedierte te vernietigen.

Zwavelkaarsen

Recept no. 1.
Zwavel 500 dl
Houtskoolpoeder 25 dl
Salpeter 10 dl
De massa wordt zeer voorzichtig gesmolten en in kaarsenvormen gegoten met een pit, die met paraffine geïmpregneerd is.

Door de hoeveelheid salpeter tot ongeveer 25 dl te verhogen, brandt de massa ook zonder pit.

Het bij het verbranden van zwavel gevormde zwaveldioxyde is een goed verdelgingsmiddel voor allerlei ongedierte in de woningen en op het land, ratten en muizen en veldmuizen.

Recept no. 2.
Zwavel 30 dl
Salpeter 20 dl
Colophonium 10 dl
Zaagmeel 10 dl
De massa wordt met iets gekookte stijfsel gemengd en in vormen geperst.
zwavel-wierrook
Reinigende zwavelwierrook

Luizenzalf

Kwikzilver 10 dl
Lanoline 5 dl
Grondnotenolie 1 dl
Varkensvet 55 dl
Schapenvet 29 dl
Bij het mengsel van lanoline en grondnotenolie voegt men langzamerhand onder goed wrijven in een mortier het kwikzilver. Men moet zo lang wrijven tot men met een loupe geen kwikzilver meer kan zien. De beide vetten smelt men samen en voegt ze iets afgekoeld bij het eerste mengsel. De zalf mag niet bederven, daar ze dan sterk vergiftig wordt. Om deze reden worden de beide vetten dikwijls door een mengsel van een deel lanoline en twee delen gele vaseline vervangen.

De zalf mag voor schapen, geiten en koeien in het geheel niet gebruikt worden, bij ander vee alleen op voorschrift van de veearts.

Kresolpoeder

Trikresol 3 dl
Talcum 57 dl
Magnesiumoxyde 10 dl
Pijpaarde 30 dl
 of:
Trikresol 3 dl
Talcum 17 dl
Zinkoxyde 10 dl
Aardappelmeel 70 dl

Insectenbestrijdingsmiddel

Vloeibaar:
Fluornatrium 40 dl
Suiker 500 dl
Water 10000 dl
Vast:
Fluornatrium 25 dl
Zemelen 600 dl
Water 300 dl
Het vloeibare preparaat wordt tegen vliegen verspoten, het vaste preparaat wordt in broeikassen tegen keldermotten en dergelijk ongedierte gestrooid.

Muggenpreparaten

Recept no. 1.
Pyridine 4 dl
Thymol 1 dl
Safrol 20 dl
Berkenteerolie 20 dl
Spermacetie-olie 400 dl
Recept no. 2.
Citronelle-olie 26 dl
Cederhoutolie 11 dl
Kamferspiritus 58 dl
Recept no. 3.
Menthol 2 dl
Soda 2 dl
Witte vaseline 10 dl

Hars-oliezeep

Colophonium 2265 dl
Traan 500 dl
Water 4500 dl
Kaliumhydroxyder 450 dl
Het kaliumhydroxyde wordt eerst in water opgelost, het mengsel wordt ongeveer 2 uur gekookt en verder met water verdund. De oplossing wordt tegen bladluizen verspoten.

Kakkerlakkengif

Borax 1 dl
Meel 1 dl

Vogelgeneesmiddelen

Tegen diarrhee:
IJzerchloridetinctuur 8 dl
Opiumtinctuur 8 dl
Karweiwater 100 dl
Tegen verstopping:
Senebladeren-extract 8 dl
Manna-siroop 30 dl
Venkelwater 100 dl
Tegen asthma:
Capsicumtinctuur 20 dl
Chloroformspiritus 6 dl
Citroenzuur ijzer 3 dl
Venkelwater 100 dl
Iedere dag een paar druppels op een klontje suiker.
Tegen zwakte:
Capsicumpoeder 1 dl
Entiaanwortelpoeder 4 dl
IJzerlactaat 15 dl
Poedersuiker 15 dl
Witte stroop 30 dl
Bovendien geeft men iedere dag een kleine hoeveelheid gekookte erwten.

Reinigingsmiddel voor vogelkooien

Superol 8 dl
Gebrande suiker 1 dl
Kaneelwater 120 dl
Water 600 dl
Men voegt een paar eetlepels van deze oplossing aan het badwater van vogels toe, waardoor parasieten en bacillen gedood worden. Met dezelfde oplossing wordt ook de kooi van tijd tot tijd schoongemaakt.
vogelkooi

Trekpleister voor paarden

Spaansche vliegen-tinctuur 2 dl
Kamferolie 1 dl
Drie keer per dag met het middel inwrijven tot een blaar opkomt. Zodra de blaar vermindert opnieuw inwrijven

Paardenkoliekmiddel

Opiumtinctuur 1 dl
Aether 1 dl
Chloroform 1 dl
Men geeft een eetlepel mengsel in 1/2 1 water.

Hoestmiddel

Recept no. 1.
Natriumbromide 12 dl
Creosootwater 120dl
Venkelwater 250 dl
Vier keer per dag een halve eetlepel.
Recept no. 2.
Ammoniumbromide 12 dl
Venkelwater 250 dl
Zoethoutsiroop 250 dl
Vier keer per dag een eetlepel.

Paarden-liniment

Kamfer 30 dl
Azijnzuur 450 dl
Alcohol 540 dl
Terpentijnolie 1500 dl
Eieren 300 dl
Bergiep-destillaat 1300 dl

Tegen influenza

Salmiak 45 dl
Kamfergom 15 dl
Kaliumchloride 30 dl
Fijn gemalen
 zoethoutextract 60 dl
Stroop 100 l
's Morgens en 's avonds een eetlepel.

Schurftmiddel

Bloem van zwavel 4 dl
Marmerkalkhydraat 1 dl
Water
Koken tot alles opgelost is. De huid eerst met zeep wassen en dan met het middel inwrijven.
paard

Koe-poeder

Catechu 30 dl
Gemberpoeder 120 dl
Entiaanwortel 120 dl
Opium 15 dl
De bestanddelen worden goed fijn gemalen en gemengd.

Wondmiddel

Aloëtinctuur 2 dl
Myrrhetinctuur 1 dl
Opiumtinctuur 1 dl
Water 8 dl
De wond 's morgens en 's avonds met het middel insmeren.

Wondzalf

Gesmolten reuzel 16 dl
Bijenwas 16 dl
Colophonium 8 dl
Carbolzuur 1 dl

Tegen diarrhee

Opium 1 dl
Pepermuntolie 7 dl
Lijnmeel 30 dl
's Morgens en 's avonds 15 g met 1/2 l warm water.

Tegen koorts

Salicylzuur 20 dl
Natriumbicarbonaat 15 dl
Magnesiumsulfaat 300 dl

Tegen dampigheid

Copaiva-balsum 1 dl
Terpentijnolie 2 dl
Venetiaansche terpentijn 1 dl
Wijnazijn 16 dl
Eens per dag een eetlepel.
koeien

Voederkalk

Dicalciumfosfaat 65
dl
Keukenzout 10
dl
Zoethout (gemalen) 6
dl
Kalmoes (gemalen) 4
dl
Venkel (gemalen) 4
dl
Jeneverbessen 4
dl
Johaanesbroodpitmeel 7
dl

Alles moet fijn gemalen zijn.

Poeder voor mestvarkens

Keukenzout 11
dl
Spiesglans 10
dl
Bloem van zwavel 11
dl
Glauberzout 11
dl
Natriumbicarbonaat 21
dl
Johannesbroodzaad 16
dl
Lijnmeel 20
dl

Kippen-eierlegpoeder

Dicalciumfosfaat 72
dl
Ferrosulfaat 12
dl
Zwarte peper 6
dl
Gentiaanwortel 10
dl

Van het mengsel, dat zeer fijn gemalen wordt, strooit men een eetlepel vol op het kippenvoeder.

Levertraanemulsie voor het vee

Caragheenmos 12
dl
Gedestill. water 300
dl
p-Oxybenzoëzure ethyl-

 ester 1
dl
Levertraan 500
dl
Witte stroop 86
dl
Gedestill. water 91
dl
Specerijoliemengsel 10
dl
mestvarken

Middel tegen kalkpoten bij kippen

Fijn zand 1 dl
Houtskoolpoeder 1 dl
Houtasch 1 dl
Bloem van zwavel 1 dl
Men doet een flinke hoeveelheid van het mengsel in een houten bak, dien men onder een afdak plaatst, zodat het steeds droog blijft. De kippen baden in het mengsel dat de poten op den duur ontsmet en geneest. Het mengsel moet iedere week vernieuwd worden.

Legpoeder voor kippen

Calciumphosphaat 4 dl
IJzersulfaat 4 dl
Capsicumpoeder 4 dl
Fenegriekwortelpoeder 2 dl
Zwarte peper 1 dl
Duinzand 2 dl
Gemalen linzen 6 dl
Op 20 hennen een eetlepel per dag onder het voer te mengen.
kippetjes

Kleuren van vogelveren

De veren worden eerst met benzine of met zeepoplossing goed gereinigd, hierna worden ze met waterstofperoxyde gebleekt. Men bleekt met waterstofperoxyde dat eerst met ammoniak tegen lakmoes geneutraliseerd wordt. Men vult een glazen trog met water, doet de veren hierin en voegt nu iets waterstofperoxyde toe: men moet in het donker of voldoende ver van het venster werken. Naarmate de veren lichter worden, voegt men meer waterstofperoxyde toe. Wanneer de veren geheel wit zijn, worden ze met lauwwarm water gewassen en onder voortdurend bewegen gedroogd.

Tenslotte worden de veren gekleurd door ze in een kokende kleurstofoplossing te dompelen. Men werkt met neutrale oplossingen van vesuvine, phosphine, morocorood, fuchsine, methyleenviolet, malachietgroen en zwart. Kleurstoffen als orseilline, naphtalinegroen, azogeel, ponceaurood en dergelijke moeten in zwavelzure oplossing verwerkt worden.

Zeer fraaie effecten kan men bereiken door de kleurstofoplossing op de veren te spuiten. Vooral de overgangen tussen verschillende kleuren kunnen zeer fraai werken.

Vogelzaad

Kanariezaad 6 dl
Raapzaad (koolzaad) 2 dl
Maanzaad (heulzaad) 1 dl
Gerst 2 dl
HEBBEN!


 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved